Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (admin)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  67dc1e5f6dc19b9fc2d0.jpg 99.jpg 98.jpg 97.jpg 96.jpg 95.jpg 93.jpg 91.jpg 90.jpg 84.jpg 85.jpg 86.jpg 87.jpg 88.jpg 89.jpg 20210317_085136.flv 1.jpg 3.jpg 21.jpg

  Thành viên trực tuyến

  4 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Tài nguyên Giáo dục tỉnh Bình Thuận.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Thời khóa biểu, áp dụng từ ngày 14/9/2015

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Anh Dũng
  Ngày gửi: 17h:38' 15-09-2015
  Dung lượng: 72.5 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THPT Đức Linh THỜI KHÓA BIỂU - Khối 12
  Áp dụng từ sáng THỨ 2 - 24/08/2015
  Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  12A1 GV d¹y M«n GV d¹y M«n GV d¹y M«n GV d¹y M«n GV d¹y M«n GV d¹y M«n
  1 * CC Th×n Ho¸ Thªm Anh Thy V¨n C«ng CD B×nh CN
  2 Thªm Anh Thy V¨n Thªm Anh Thy V¨n T.Hång §Þa DiÔm Lý
  3 Thy V¨n Th¶o Sinh Dung Tin Nam To¸n Thªm Anh Th×n Ho¸
  4 Nam To¸n DiÔm Lý DiÔm Lý Dung Tin Th¶o Sinh Nam To¸n
  5 D.Toµn Sö Nam To¸n Nam To¸n * * Th×n Ho¸ * SH
  12A2 1 * CC Sao Anh Liªn To¸n Liªn To¸n Sao Anh C.Minh Tin
  2 C.Minh Tin TuyÒn Sinh Sao Anh Liªn To¸n TuyÒn Sinh V­¬ng Lý
  3 Th­îng Ho¸ DiÖu §Þa V­¬ng Lý Sang Sö V­¬ng Lý Ngäc V¨n
  4 Liªn To¸n Sao Anh Th­îng Ho¸ TuyÕt CD V­¬ng CN Ngäc V¨n
  5 Liªn To¸n Ngäc V¨n Ngäc V¨n * * Th­îng Ho¸ * SH
  12A3 1 * CC Th¶o Sinh V­¬ng Lý B×nh CN LÖ Ho¸ C«ng CD
  2 Linh To¸n LÖ Ho¸ C.Minh Tin Linh To¸n V­¬ng Lý LÖ Ho¸
  3 Linh To¸n D.Toµn Sö Thªm Anh C.Minh Tin Quý V¨n Thªm Anh
  4 Quý V¨n V­¬ng Lý Thªm Anh Th¶o Sinh Linh To¸n Thªm Anh
  5 Quý V¨n DiÖu §Þa Quý V¨n * * Linh To¸n * SH
  12A4 1 * CC DiÖp Ho¸ TÊn To¸n C.Minh Tin Th¶o Sinh TÊn To¸n
  2 Khuyªn Lý TÊn To¸n TÊn To¸n B×nh CN DiÖp Ho¸ C«ng CD
  3 Léc V¨n TÊn To¸n Sao Anh Léc V¨n Khuyªn Lý DiÖp Ho¸
  4 DiÖu §Þa Khuyªn Lý C.Minh Tin Léc V¨n Sao Anh Léc V¨n
  5 Sao Anh Sao Anh Th¶o Sinh * * Ch©u Sö * SH
  12A5 1 * CC Thy Văn Thy V¨n T.Quang Anh T.Quang Anh Nguyªn To¸n
  2 Th¶o Sinh T.Quang Anh Thy V¨n Thµnh Ho¸ Th¶o Sinh Nguyªn To¸n
  3 Thµnh Ho¸ Ly Tin Lý Lý Lý Lý Thµnh Ho¸ Ch©u Sö
  4 Nguyªn To¸n Lý Lý Ly Tin Thy V¨n DiÖu §Þa TuyÕt CD
  5 Nguyªn To¸n Lý CN Nguyªn To¸n * * T.Quang Anh * SH
  12A6 1 * CC T.Hång §Þa Lý Lý H.Ch©u Sinh N.Thuû V¨n Vò Ho¸
  2 H.V©n To¸n Ly Tin Vò Ho¸ A.S­¬ng Anh Sang Sö A.S­¬ng Anh
  3 H.V©n To¸n Lý Lý A.S­¬ng Anh H.V©n To¸n H.V©n To¸n H.Ch©u Sinh
  4 Lý Lý Vò Ho¸ N.Thuû V¨n H.V©n To¸n N.Thuû V¨n Ly Tin
  5 A.S­¬ng Anh RuyÔn CN N.Thuû V¨n * * TuyÕt CD * SH
  12A7 1 * CC Thµnh Ho¸ C.Minh Tin Lý Lý Liªn To¸n H.Ch©u Sinh
  2 Liªn To¸n Th­¬ng Anh K.Ngäc CD C.Minh Tin Liªn To¸n Th­¬ng Anh
  3 Liªn To¸n Th­¬ng Anh H.Ch©u Sinh Thµnh Ho¸ Th­¬ng Anh Lý Lý
  4 Ph­îng V¨n Ph­îng V¨n Lý Lý Liªn To¸n Thµnh Ho¸ DiÖu §Þa
  5 Ph­îng V¨n Nhµn Sö RuyÔn CN * * Ph­îng V¨n * SH
  12A8 1 * CC RuyÔn CN D.Toµn Sö Dòng V¨n Dòng V¨n A.S­¬ng Anh
  2 Dòng V¨n A.S­¬ng Anh Th­îng Ho¸ Dung Tin H.V©n To¸n Th­îng Ho¸
  3 Dòng V¨n A.S­¬ng Anh H.V©n To¸n TuyÒn Sinh Th­îng Ho¸ TuyÕt CD
  4 Dung Tin H.V©n To¸n Long Lý A.S­¬ng Anh TuyÒn Sinh Long Lý
  5 Long Lý H.V©n To¸n H.V©n To¸n * * T.Hång §Þa * SH
  12A9 1 * CC Khuyªn Lý K.Ngäc CD Sang Sö T.Hång §Þa Linh S¬n Anh
  2 TÊn To¸n Ngäc V¨n Dung Tin TuyÒn Sinh Linh S¬n Anh Khuyªn Lý
  3 TÊn To¸n Ngäc V¨n TuyÒn Sinh Dung Tin TÊn To¸n LÖ Ho¸
  4 Linh S¬n Anh LÖ Ho¸ Ngäc V¨n LÖ Ho¸ Ngäc V¨n TÊn To¸n
  5 Linh S¬n Anh TÊn To¸n DiÔm CN * * Khuyªn Lý * SH
  12A10 1 * CC Long Lý X.Hïng Sinh Thuû To¸n Thuû To¸n Quý V¨n
  2 T.Quang Anh Quý V¨n Ly Tin DiÖp Ho¸ Quý V¨n T.Hång §Þa
  3 T.Quang Anh Quý V¨n Long Lý X.Hïng Sinh Thuû To¸n Thuû To¸n
  4 Long Lý DiÖp Ho¸ K.Ngäc CD T.Quang Anh T.Quang Anh Thuû To¸n
  5 Nhµn Sö Ly Tin Long CN * * DiÖp Ho¸ * SH
  12A11 1 * CC Ph­îng V¨n Linh S¬n Anh Th×n Ho¸ Ph­îng V¨n Linh To¸n
  2 C«ng CD Ph­îng V¨n Linh To¸n DiÔm
   
  Gửi ý kiến