Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (admin)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  67dc1e5f6dc19b9fc2d0.jpg 99.jpg 98.jpg 97.jpg 96.jpg 95.jpg 93.jpg 91.jpg 90.jpg 84.jpg 85.jpg 86.jpg 87.jpg 88.jpg 89.jpg 20210317_085136.flv 1.jpg 3.jpg 21.jpg

  Thành viên trực tuyến

  7 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Tài nguyên Giáo dục tỉnh Bình Thuận.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  ktra anh 7 15 lần 5 20132014-101

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đức An (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:07' 27-03-2014
  Dung lượng: 33.5 KB
  Số lượt tải: 216
  Số lượt thích: 0 người
  HONG SON SECONDARY SCHOOL
  Full name: ……………………………….
  Class: 7…….…
  THE 15 – MINUTE TEST
  SCHOOL YEAR: 2013 –2014
  SUBJECT: ENGLISH 7
  TEST 1
  Marks


  
  Teacher’s remark


  
  
  
  
  I. Multiple choice:
  Câu 1: What’s the matter ................ you, Minh?
  A. for B. of C. with D. in
  Câu 2: ................did Hoa and her aunt buy at the market? – Spinach and cucumbers.
  A. Where B. What C. When D. Why
  Câu 3: You can buy pork, beef and chicken at the ................ stall.
  A. vegetable B. fruit C. drink D. meat
  Câu 4: After that, she ................ a pan and stir-fried the beef with vegetables.
  A. heating B. heat C. heated D. heats
  Câu 5: Vegetables often have ................ from the farm on them.
  A. sugar B. salt C. medicine D. dirt
  Câu 6: Spinach is very good for you but you must wash it ................
  A. carefully B. more C. careful D. good
  Câu 7: I didn’t ................ spinach last night.
  A. eating B. eats C. ate D. eat
  Câu 8: You must ................ a lot of water everyday.
  A. to drink B. drinking C. drank D. drink
  Câu 9: Did you do your homework last night? - ................................
  A. Yes, I did. B. Yes, I do. C. No, I don’t. D. No, she didn’t.
  Câu 10: What’s the matter, Hoa? - I feel sick. I ate ................ candy.
  A. a lot of B. many C. too much D. a little
  Câu 11: ................ buy a papaya and a pineapple. – Great.
  A. Why B. Let’s C. What about D. How about
  Câu 12: Yesterday, Hoa and her aunt ................ to the market.
  A. to go B. going C. went D. go
  II. Fill “So, too, neither or either” in each suitable blank. (2ms)
  (Điền “ So, too, neither hoặc either” vào mỗi chổ trống phù hợp)
  Câu 13: Bao doesn’t like bananas and Lan doesn’t like bananas, .......................
  Câu 14: I can speak English well and ........................... can she.
  Câu 15: I like pineapples and Ba likes pineapples, ..........................
  Câu 16: They don’t like eggs and .......................... do we.
  III. Write the Adjectives into the Adverbs. (2ms).
  Viết các tính từ sau sang trạng từ. (2đ)
  1. HARD A. …………………..
  2. SUITABLE B. …………………..
  3. GOOD C. …………………..
  4. SAFE D. …………………..

   
  Gửi ý kiến