Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (admin)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  HOI_THAO_2022_4.jpg HOI_THAO_2022_3.jpg HOI_THAO_2022_2.jpg HOI_THAO_2022_1.jpg CO_TUONG_7.jpg CO_TUONG_6.jpg CO_TUONG_5.jpg CO_TUONG_4.jpg CO_TUONG_3.jpg CO_TUONG_2.jpg Co_tuong__1.jpg CO_TUONG_5.jpg CO_TUONG_4.jpg CO_TUONG_2.jpg Co_tuong__1.jpg KN_40_NAM_4.jpg KN_40_NAM_3.jpg KN_40_NAM_2.jpg KN_40_NAM_1.jpg 3907441498385.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Tài nguyên Giáo dục tỉnh Bình Thuận.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 7. Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Thới Thị Chân Như
  Ngày gửi: 10h:01' 01-12-2022
  Dung lượng: 8.6 MB
  Số lượt tải: 11
  Số lượt thích: 0 người
  tiÕt 11 - bµi 7

  ®Æc ®iÓm ph¸t triÓn
  kinh tÕ – x· héi c¸c
  n­Ưíc ch©u ¸

  2. Đặc điểm phát triển kinh tế- xã hội cña c¸c nư­íc vµ
  l·nh thæ châu Á hiện nay:
  X· héi :
  Kinh tÕ:

  - NhËt B¶n tho¸t khái cuéc chiÕn
  - C¸c n­ưíc lÇn l­ưît giµnh ®éc lËp.
  - KiÖt quÖ, thiÕu lư­¬ng thùc, thùc phÈm, hµng
  tiªu dïng, phư­¬ng tiÖn s¶n xuÊt.
  - Đêi sèng nh©n d©n khæ cùc.

  Đặc điểm phát triển kinh tế-xã hội các nước châu Á sau
  chiến tranh thế giới lần thứ hai như thế nào?

  2.Đặc điểm phát triển kinh tế- xã hội cña c¸c n­ưíc vµ l·nh thæ châu Á:
  B¶ng 7.2. Mét sè chØ tiªu kinh tÕ- x· héi ë mét sè n­ưíc ch©u ¸ năm 2001

  Quèc gia

  NhËt B¶n
  C«-oet
  Hµn Quèc
  Ma-lai-xi-a
  Trung Quèc
  Xi-ri

  C¬ cÊu GDP (%)
  N«ng C«ng DÞch
  nghiÖp nghiÖp vô

  1,5
  4,5
  8,5
  15
  23,8

  32,1
  58,0
  41,4
  49,6
  52,0
  29,7

  66,4
  41,8
  54,1
  41,9
  33,0
  46,5

  TØ lÖ thu
  nhập GDP
  binh qu©n
  năm(%)

  GDP /ngư­êi
  (USD)

  Møc thu nhËp

  0,4
  1,7
  3
  0,4
  7,3
  3,5

  33.400,0
  19.040,0
  8.861,0
  3.680,0
  911,0
  1.081,0

  Cao
  Cao
  Trung bình trên
  Trung bình trên
  Trung bình d­ưới
  Trung bình dưới

  Dùa vµo b¶ng 7.2 h·y cho biÕt:
  1. N­ưíc cã binh qu©n gdp ®Çu ng­ưêi cao nhÊt so víi nư­íc thÊp nhÊt
  chªnh nhau kho¶ng bao nhiªu lÇn ?
  2.TØ trọng gi¸ trÞ n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp trong c¬ cÊu gdp cña c¸c
  n
  ư­íc cã thu nhËp cao kh¸c víi c¸c nư­íc cã thu nhËp thÊp nh­ư thÕ nµo?
  B¶ng 7.2. Mét sè chØ tiªu kinh tÕ- x· héi ë mét sè n­ưíc ch©u ¸ năm 2001
  C¬ cÊu GDP (%)

  Quèc gia

  GDP /ng­ưêi
  (USD)

  Møc thu nhËp

  N«ng
  nghiÖp

  C«ng
  nghiÖp

  1,5

  32,1

  66,4

  0,4

  33.400,0

  Cao

  -

  58,0

  41,8

  1,7

  19.040,0

  Cao

  Hµn Quèc

  4,5

  41,4

  54,1

  3

  8.861,0

  Trung bình trên

  Ma-lai-xi-a

  8,5

  49,6

  41,9

  0,4

  3.680,0

  Trung bình trên

  Trung Quèc

  15

  52,0

  33,0

  7,3

  911,0

  Trung bình dưới

  23,8

  29,7

  46,5

  3,5

  1.081,0

  Trung bình dưới

  Ud¬bªkixtan

  36

  21,4

  42,6

  4

  449,0

  ThÊp

  Lµo

  53

  22,7

  24,3

  5,7

  317,0

  ThÊp

  NhËt B¶n
  C«-oet

  Xi-ri

  DÞch


  TØ lÖ thu nhập
  GDP binh qu©n
  năm(%)

  1. - Cao nhÊt: NhËt B¶n
  - ThÊp nhÊt: Lµo

  Chªnh nhau 105,36 lÇn:
  ViÖt nam 80.48 lÇn

  B¶ng 7.2. Mét sè chØ tiªu kinh tÕ- x· héi ë mét sè n­íc ch©u ¸ n¨m 2001
  C¬ cÊu GDP (%)
  N«ng
  nghiÖp

  C«ng
  nghiÖp

  DÞch


  TØ lÖ thu nhập
  GDP binh
  qu©n năm(%)

  1,5

  32,1

  66,4

  0,4

  33.400,0

  Cao

  -

  58,0

  41,8

  1,7

  19.040,0

  Cao

  Hµn Quèc
  Ma-lai-xi-a

  4,5
  8,5

  41,4
  49,6

  54,1
  41,9

  3
  0,4

  8.861,0
  3.680,0

  Trung bình trên
  Trung bình trên

  Trung Quèc
  Xi-ri

  15
  23,8

  52,0
  29,7

  33,0
  46,5

  7,3
  3,5

  911,0
  1.081,0

  Trung bình dưới
  Trung bình dưới

  Ud¬bªkixtan
  Lµo

  36
  53

  21,4
  22,7

  42,6
  24,3

  4
  5,7

  449,0
  317,0

  Quèc gia

  NhËt B¶n
  C«-oet

  GDP /ng­êi
  (USD)

  Møc thu nhËp

  ThÊp
  ThÊp

  Bài:7

  ĐẶC ĐiỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á

  2.Đặc điểm phát triển kinh tế- xã hội cña c¸c n­íc vµ l·nh thæ châu
  Á hiện nay:
  Nhãm n­ưíc

  Ph¸t triÓn cao

  ĐÆc ®iÓm ph¸t triÓn kinh tÕ

  Nền KT – XH ph¸t triÓn toµn diÖn

  Tªn nư­íc vµ vïng l·nh
  thæ.

  NhËt B¶n

  NHAÄT BAÛN

  ĐẶC ĐiỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á

  2.Đặc điểm phát triển kinh tế- xã hội cña c¸c nư­íc vµ l·nh thæ châu Á:
  Nhãm nư­íc

  Ph¸t triÓn cao
  C«ng nghiÖp míi

  ĐÆc ®iÓm ph¸t triÓn kinh tÕ

  NÒn KT – XH ph¸t triÓn
  toµn diÖn
  Møc ®é c«ng nghiÖp ho¸ kh¸ cao vµ
  nhanh

  Tªn nư­íc vµ vïng l·nh
  thæ.

  NhËt B¶n
  Xingapo, Hµn Quèc,
  еi Loan....

  SIN-GA PO

  ĐẶC ĐiỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á

  2.Đặc điểm phát triển kinh tế- xã hội cña c¸c nư­íc vµ l·nh thæ châu Á:
  Nhãm n­ước

  Ph¸t triÓn cao
  C«ng nghiÖp míi

  ĐÆc ®iÓm ph¸t triÓn kinh tÕ

  Nền KT – XH ph¸t triÓn toµn
  diÖn
  Møc ®é c«ng nghiÖp ho¸ kh¸
  cao vµ nhanh

  Tªn n­ưíc vµ vïng l·nh
  thæ.

  NhËt B¶n
  Xingapo, Hµn Quèc, еi
  Loan....

  - Tèc ®é CNH nhanh, n«ng nghiÖp cã -Trung Quèc , Ên
  Đang ph¸t triÓn vai trß quan träng, dÞch vô ph¸t triÓn, Đé, Th¸i Lan.....
  - Mianma, Lµo,
  tèc ®é tăng trư­ëng KT kh¸ cao
  - Nền KT chñ yÕu dùa vµo n«ng nghiÖp Băngla®et,
  Nªpan.....

  TRUNG QUOÁC

  AÁN ÑOÄ
  AÁN ÑOÄ

  ĐẶC ĐiỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á

  2.Đặc điểm phát triển kinh tế- xã hội cña c¸c n­íc vµ l·nh thæ châu Á:
  Nhãm n­ưíc

  Ph¸t triÓn cao
  C«ng nghiÖp míi
  Đang ph¸t triÓn

  Giµu như­ng trinh ®é ph¸t
  triÓn KT- XH chư­a cao

  ĐÆc ®iÓm ph¸t triÓn kinh tÕ

  NÒn KT – XH ph¸t triÓn toµn diÖn
  Møc ®é c«ng nghiÖp ho¸ kh¸
  cao vµ nhanh
  - Tèc ®é CNH nhanh, n«ng nghiÖp
  cã vai trß quan träng, dÞch vô ph¸t
  triÓn, tèc ®é tăng tr­ëng KT kh¸ cao
  - NÒn KT chñ yÕu dùa vµo n«ng nghiÖp
  - Nguån dÇu khÝ phong phó ®­ưîc nư­íc
  kh¸c ®Çu tư khai th¸c, chÕ biÕn xuÊt khÈu.

  Tªn n­ưíc vµ vïng l·nh
  thæ.

  NhËt B¶n
  Xingapo, Hµn Quèc, еi
  Loan....
  -Trung Quèc , Ên Đé,
  Th¸i Lan.....
  - Mianma, Lµo,
  Băngla®et, Nªpan.....
  C«-oet, Brun©y, ¶rËpxªut..

  KHAI THAÙC DAÀU ÔÛ AÛ-RAÄP-XEÂ-UÙT

  Tiết:9
  Bài:7

  ĐẶC ĐiỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á

  1.Vài nét về lịch sử phát triển của các nước châu Á:
  2.Đặc điểm phát triển kinh tế- xã hội cña c¸c n­íc vµ l·nh thæ châu Á
  hiện nay:
  - Sau chiến tranh thế giới lần thứ 2, nền kinh tế các nước châu Á có
  Nhiều chuyển biến mạnh mẽ, xuất hiện cường quốc kinh tế Nhật Bản và
  một số nước công nghiệp mới.v.v.

  Ngày nay nền kinh tế-xã hội các nước và lãnh thổ châu Á
  phát triển như thế nào?

  H×nh 7.1: L­ưîc ®å ph©n lo¹i c¸c quèc gia vµ l·nh thæ ch©o ¸ theo møc thu nhËp

  ??Sè
  Sèn­nưưíc
  ­íccã
  cãthu
  thunhËp
  nhËpnh­
  nh­thÕ
  thÕnµo
  nµochiÕm
  chiÕmtØtØlÖlÖÝtlín
  nhÊt
  nhÊt
  ? ?

  Nhận xét về trình độ phát triển kinh tế giữa các nước và
  vùng lãnh thổ châu Á?
  Các quốc gia có thu nhập thấp chủ yếu phân bố ở khu vực nào?

  Nam
  ¸

  ®«ng Nam ¸

  CỦNG CỐ
  Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu mỗi câu ý em cho là đúng

  Caâu 1:Trong thôøi Coå ñaïi vaø Trung ñaïi caùc nöôùc Chaâu AÙ ñaõ ñaït trình
  ñoä phaùt trieån :
  aa. Ñaõ bieát khai thaùc, cheá bieán khoaùng saûn.
  bb. Phaùt trieån thuû coâng, troàng troït, chaên nuoâi, ngheà röøng.
  cc. Thöông nghieäp ®· b¾t ®Çu phaùt trieån.
  Cheá
  ñöôï
  cỗ
  maù
  yn
  moù
  c hieä
  n nñaïthöù
  i, tinh
  vi.hôïp ñeå hoaøn chænh hai
  Caâd.
  u 2:
  Ñieàtaïnovaø
  o ch
  troá
  g caù
  c kieá
  c phuø

  caâu sau
  a. Nhöõng nöôùc coù möùc thu nhaäp trung bìnhvaø thaáp,thì tyû troïng giaù
  cao duï
  Nhaä
  t Baûn, Haøn Quoác,Coâoet
  trò noâng nghieäp trong cô caáu GDP…………ví
  ……………………………………………
  b. Nhöõng nöôùc coù möùc thu nhaäp khaù cao vaø cao,thì tyû troïng giaù trò
  Laøo,Vieät Nam,Xiri…
  thaáp
  noâng nghieäp trong cô caáu GDP…………víduï
  …………………………………………...........

  2

  Noái yù coät beân traùi vôùi coät beân phaûi theå hieän trình ñoä phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa caùc
  nöôùc vaø vuøng laõnh thoå
  Stt

  Teân nöôùc vaø vuøng laõnh
  thoå

  1

  Nhaät Baûn

  2

  Xingapo,HaøHaø
  n Quoá
  c,i
  Xingapo,
  n Quoá
  c, Ñaø
  Ñaøi Loan
  Loan

  Nhaät Baûn

  a. Coâng nghieäp hoaù nhanh, song noâng
  a.
  Coânnhaá
  g nghieä
  c. Cao
  t chaâupAÙhoaù nhanh, song noâng
  nghieä
  vaãnnñoùñoù
  g vai
  quan
  nghieäppvaã
  ngnvai
  troøtroø
  quan
  troïntroï
  g ng
  b.
  Giaø
  uc nhôø
  taø
  i nguyeâ
  n song trình ñoä
  d.Laø
  nöôù
  Coâ
  n
  g
  nghieä
  p
  môù
  i
  b.phaù
  Giaøtutrieå
  nhôøntaøkinh
  i nguyeâ
  songhoä
  trình
  ñoä phaù
  t trieån
  teán xaõ
  i chöa
  cao
  kinh teá xaõ hoäi chöa cao
  a.
  Coângnhaá
  nghieä
  p hoaù
  c. Cao
  t chaâ
  u AÙ nhanh, song noâng nghieäp vaãn
  ñoù
  g vai troø
  troïu
  ngAÙ
  c. nCao
  nhaáquan
  t chaâ

  1c

  2d

  3

  TrungQuoá
  Quoá
  cn, AÁ
  Trung
  c AÁ
  Ñoän,
  Malaixia
  , Malaixia

  4

  Mi-an-ma,
  Mi-an-ma,
  LaøoLaø
  , o,
  Baê
  nglañeù
  t. t.
  Baê
  nglañeù

  e.Ñang
  phaù
  t trieå
  , neàn kinh
  yeáu döïa vaøo saûn
  d.Laø nöôù
  cc
  Coâ
  ngnn
  nghieä
  p môùteá
  ipchuû
  d.Laø
  nöôù
  Coâ
  g
  nghieä
  môù
  i
  xuaát noâng nghieäp

  4e

  Brunaâ
  y, y
  Coâ
  et, oet,
  Brunaâ
  , oCoâ
  A-raä
  pp
  XeâXeâ
  uùt uùt
  A-raä

  b.
  Giaøu nhôø
  i nguyeâ
  ñoä phaù
  trieå
  kinh
  e.Ñang
  phaùttaøtrieå
  n, neànnsong
  kinhtrình
  teá chuû
  yeáut döï
  anvaø
  o
  teá
  xaõ
  hoä
  i
  chöa
  cao
  e.
  t trieåpn, neàn kinh teá chuû
  saûnÑang
  xuaát noâphaù
  ng nghieä

  5b

  5

  Ñoä

  Ñaëc ñieåm phaùt trieån kinh teá

  3a

  yeáu döïa vaøo saûn xuaát noâng nghieäp

  Next

  GDP/Ngöôøi ( USD)
  19.040
  20.000

  Bieåu ñoà theå hieän möùc thu nhaäp bình quaân ñaàu

  15.000

  ngöôøi cuûa Coâ-oet, Haøn Quoác, Laøo.

  10.000

  8.861

  5.000

  0

  Coâ-oet

  Haøn Quoác

  317
  Laøo

  Caùc nöôùc

  - HOÏC THUOÄC BAØI.
  - LAØM BAØI TAÄP 3/TRANG 24 SGK.
  - CHUAÅN BÒ BAØI 8: TÌNH HÌNH PHAÙT TRIEÅN
  KINH TEÁ, XAÕ HOÄI ÔÛ CAÙC NÖÔÙC CHAÂU AÙ

  Tiết:9
  ĐẶC ĐiỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á
  1.Vài
  Bài:7nét về lịch sử phát triển của các nước châu Á:
  2. Đặc điểm phát triển kinh tế-xã hội của các nước và lãnh thổ châu Á
  hiện nay
  - Sau chiến tranh thế giới lần thứ 2, nền kinh tế các nước châu Á có
  nhiều chuyển biến mạnh mẽ, xuất hiện cường quốc kinh tế Nhật Bản và
  một số nước công nghiệp mới.v.v.
  - Sự phát triển kinh tế-xã hội giữa các nước và vùng lãnh thổ châu Á không
  đồng đều. Còn nhiều nước đang phát triển có thu nhập thấp, nhân dân
  nghèo khổ

  10

  10

  10
  10

  10
   
  Gửi ý kiến