Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (admin)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  HOI_THAO_2022_4.jpg HOI_THAO_2022_3.jpg HOI_THAO_2022_2.jpg HOI_THAO_2022_1.jpg CO_TUONG_7.jpg CO_TUONG_6.jpg CO_TUONG_5.jpg CO_TUONG_4.jpg CO_TUONG_3.jpg CO_TUONG_2.jpg Co_tuong__1.jpg CO_TUONG_5.jpg CO_TUONG_4.jpg CO_TUONG_2.jpg Co_tuong__1.jpg KN_40_NAM_4.jpg KN_40_NAM_3.jpg KN_40_NAM_2.jpg KN_40_NAM_1.jpg 3907441498385.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Tài nguyên Giáo dục tỉnh Bình Thuận.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 10. Các nước Tây Âu

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Ái Vy
  Ngày gửi: 20h:00' 04-12-2022
  Dung lượng: 7.3 MB
  Số lượt tải: 68
  Số lượt thích: 0 người
  Kiểm tra bài cũ
  Nguyeân nhaân:
  Nhöõng nguyeân nhaân naøo daãn ñeán söï phaùt
  *.Khaùch quan:
  a akinh
  + Caùc ñôn ñaëttrieå
  haønngthaà
  quaânnkìsöïcuûcuû
  Mó teá Nhaät Baûn
  trong
  a theá
  + ÖÙng duïng ñöôï
  c caùcnhöõ
  thaønnghnaê
  töïm
  u 70
  cuûacuûcuoä
  c caùkæchXX?
  maïng khoa
  hoïc kó thuaät
  *. Chuû quan:
  + Truyeàn thoáng vaên hoùa, giaùo duïc laâu ñôøi cuûa ngöôøi Nhaät
  + Heä thoáng toå chöùc coù hieäu quaû cuûa caùc coâng ti, xí nghieäp
  + Nhaø nöôùc coù chieán löôïc phaùt trieån linh hoaït…..
  + Con ngöôøi Nhaät Baûn ñöôïc ñaøo taïo chu ñaùo, coù yù chí
  vöôn leân, caàn cuø, tieát kieäm, ñeà cao kæ luaät…..

  Tiết 12 - Bài 10

  SGK Lịch sử 9 – Trang 40

  Tiết 12 - Bài 10

  CAÙC NÖÔÙC TAÂY AÂU

  I. Tình hình chung
  Khái niệm “Các nước
  Tây Âu” dùng để
  chỉ những nước
  nào?

  LÖÔÏC ÑOÀ: CAÙC NÖÔÙC CHAÂU AÂU

  Ai-Xlen

  Thuïy
  Ñieån

  Na uy

  Ai-len
  Anh

  Boà
  Ñaøo
  Nha

  Hà Lan

  Đan
  Mạch
  Ba Lan

  Bỉ
  Lúcxămbua Đức

  Séc

  Pháp

  Áo

  Thụy Sĩ

  Ita
  Tây Ban
  Nha

  Phần
  Lan

  lia

  Hunggari Ru ma ni
  Bungari

  Tiết 12 - Bài 10

  I. Tình hình chung

  CAÙC NÖÔÙC TAÂY AÂU

  1. Nhöõng neùt chung
  - Veà kinh teá:
  + Giaûm suùt nghieâm troïng
  + Naêm 1948, 16 nöôùc nhaän vieän
  trôï kinh teá cuûa Mó theo “Keá
  hoaïch phuïc höng chaâu Âu”
  -> Kinh teá ñöôïc khoâi phuïc nhöng
  ngaøy caøng leä thuoäc vaøo Mó
  - Veà chính trò
  Thu heïp caùc quyeàn töï do daân
  chuû, ngaên caûn phong traøo coâng
  nhaân vaø daân chuû…
  - Veà ñoái ngoaïi:
  Chaïy ñua vuõ trang, tham gia
  khoái quaân söï NATO, tieán haønh
  caùc cuoäc chieán tranh xaâm löôïc

  Công
  Nông
  nghiệp nghiệp

  Tài
  chính

  Pháp Giảm
  38%

  Giảm
  60%

  Nợ
  nước
  ngoài

  Italia

  Giảm
  30%

  Giảm
  63,4%

  Nợ
  nước
  ngoài

  Anh

  Giảm

  Giảm

  Nợ
  nước
  ngoài
  (21 tỉ
  bảng)

  Tiết 12 - Bài 10

  I. Tình hình chung

  CAÙC NÖÔÙC TAÂY AÂU

  1. Nhöõng neùt chung
  - Veà kinh teá:
  + Giaûm suùt nghieâm troïng
  + Naêm 1948, 16 nöôùc nhaän vieän
  trôï kinh teá cuûa Mó theo “Keá
  hoaïch phuïc höng chaâu Âu”
  -> Kinh teá ñöôïc khoâi phuïc nhöng
  ngaøy caøng leä thuoäc vaøo Mó
  - Veà chính trò
  Thu heïp caùc quyeàn töï do daân
  chuû, ngaên caûn phong traøo coâng
  nhaân vaø daân chuû…
  - Veà ñoái ngoaïi:
  Chaïy ñua vuõ trang, tham gia
  khoái quaân söï NATO, tieán haønh
  caùc cuoäc chieán tranh xaâm löôïc

  2. Tình hình nöôùc Ñöùc

  M
  ó

  Anh

  Hà Lan

  Đan
  Mạch

  Bỉ
  Lúcxămbua

  p
  PhaùPháp

  Đức

  Thụy Sĩ

  Ba Lan
  Séc
  Áo


  X
  n
  Lieâ

  Thaùng 10/1949
  Coäng hoøa Daân chuû Ñöùc
  (XHCN)

  Thaùng 9/1949
  Coäng hoøa Lieân bang Ñöùc
  (TBCN)

  Taây Ñöùc

  Hà Lan

  Đan
  Mạch

  Bỉ
  Lúcxămbua
  Pháp

  Đức

  Thụy Sĩ

  Ñoâng Ñöùc
  Ba Lan
  Séc
  Áo

  Tiết 12 - Bài 10

  I. Tình hình chung

  II. Söï lieân keát khu vöïc

  CAÙC NÖÔÙC TAÂY AÂU
  Vì sao caùc nöôùc Taây Âu
  laïi coù xu höôùng lieân
  keát vôùi nhau?

  Tiết 12 - Bài 10

  CAÙC NÖÔÙC TAÂY AÂU
  4/1951

  6 nöôùc:
  -Phaùp,
  -CHLB Ñöùc
  -Italia
  -Bæ
  -Haø Lan
  -Luùcxaêmbua

  “………………………
  …………………………
  …………………….”

  3/1957
  “……………………
  ………………………
  …………………..”

  7/1967

  “……………………
  ………………………
  …………………..”

  12/1991
  “………………………
  …………………………
  ……………………..”

  3/1957

  “………………………
  …………………………
  ……………………….”

  SÔ ÑOÀ: QUAÙ TRÌNH LIEÂN KEÁT

  .

  CUÛA CAÙC NÖÔÙC TAÂY AÂU

  Tiết 12 - Bài 10

  CAÙC NÖÔÙC TAÂY AÂU
  4/1951

  6 nöôùc:
  -Phaùp,
  -CHLB Ñöùc
  -Italia
  -Bæ
  -Haø Lan
  -Luùcxaêmbua

  “Coäng ñoàng
  than, theùp
  chaâu Aâu”

  3/1957

  “Coäng ñoàng
  naêng löôïng
  nguyeân töû
  chaâu Âu”

  7/1967

  “Coäng ñoàng
  chaâu Âu”
  (EC)

  12/1991
  “Lieân minh
  chaâu Âu”
  (EU)

  3/1957

  “Coäng ñoàng
  kinh teá
  chaâu Âu”

  SÔ ÑOÀ: QUAÙ TRÌNH LIEÂN KEÁT

  .

  CUÛA CAÙC NÖÔÙC TAÂY AÂU

  Quaù trình liên kết kinh tế giữa các nước Tây Âu
  từ 4/1951 đến năm 1986
  - 1951: Pháp, CHLB Đức,
  Italia, Bỉ, Hà Lan,
  Lúcxămbua
  -1973: Đan Mạch, Ireland,
  Anh (9 thành viên)
  -1981:HyLaïp (10thành viên)
  -1986: Tây Ban Nha, Boà Đào
  Nha (12 thành viên)

  Quá trình liên kết khu vực

  Qúa trình liên kết kinh tế giữa các nước Tây Âu
  từ 4/1951 đến năm 2007
  - 1951: Pháp, CHLB Đức,
  Italia, Bỉ, Hà Lan,
  Lúcxămbua
  -1973: Đan Mạch, Ireland,
  Anh (9 thành viên)
  -1981:HyLaïp (10thành viên)
  -1986: Tây Ban Nha, Boà Đào
  Nha (12 thành viên)
  - 1995: Áo, Phần Lan, Thụy
  Điển (15 thành viên)
  - 2004: Séc, Hungary, Ba Lan,
  Slovakia, Slovenia, Litva,
  Latvia, Estonia, Malta, Coäng
  hoøa Síp (25 thành viên)
  - 2007: Rumani, Bungaria
  (27 thành viên)

  Quá trình liên kết khu vực

  Tiết 12 - Bài 10

  I. Tình hình chung

  CAÙC NÖÔÙC TAÂY AÂU

  II. Söï lieân keát khu vöïc
  Thaùng 12/1991, Coäng ñoàng
  chaâu Âu (EC) toå chöùc Hoäi
  nghò caáp cao taïi Ma-a-xtôrich (Haø Lan) ñaõ quyeát ñònh
  - Xaây döïng moät thò tröôøng
  chung vôùi moät lieân minh
  kinh teá vaø tieàn teä
  - Xaây döïng moät lieân minh
  veà chính trò tieán tôùi moät
  nhaø nöôùc chung chaâu AÂu
  Hoäi nghò caáp cao Ma-a-xtô-rich

  Đồng tiền chung Châu Âu (EURO)

  Ngân hàng Trung ương
  Châu Âu
  TRỤ SỞ EU TẠI BRUC-XEN
  (Bỉ)(ECB)

  Tiết 12 - Bài 10

  CAÙC NÖÔÙC TAÂY AÂU

  Thaùng 12/199, Hoäi nghò
  caáp cao taïi Ma-a-xtô-rich
  (Haø Lan) ñaõ quyeát ñònh:
  - Xaây döïng moät thò tröôøng
  chung vôùi moät lieân minh
  kinh teá vaø tieàn teä
  - Xaây döïng moät lieân minh
  veà chính trò tieán tôùi moät
  nhaø nöôùc chung chaâu AÂu

  Naêm 1951: 6 thaønh vieân
  Naêm 1973: 9 thaønh vieân
  Naêm 1986: 12 thaønh vieân
  Naêm 2007: 27 thaønh vieân

  Tiết 12 - Bài 10

  I. Tình hình chung

  II. Söï lieân keát khu vöïc

  CAÙC NÖÔÙC TAÂY AÂU
  Moái quan heä giöõa
  Vieät Nam vôùi toå
  chöùc naøy được bắt
  đầu từ khi nào?

  Một số hình ảnh
  trong chuyến thăm
  3 nước : Vương
  quốc Anh, Bắc
  Ireland và CHLB
  Đức của Thủ
  tướng Nguyễn Tấn
  Dũng

  Trong khuôn khổ chuyến thăm
  Anh, Thủ tướng chứng kiến lễ
  ký kết văn kiện hợp tác trong
  lĩnh vực giáo dục.

  CÁC MẶT HÀNG CHỦ LỰC VIỆT NAM
  XUẤT SANG EU

  Điền vào bảng sau những mốc thời gian, söï kieän thành lập các
  tổ chức liên kết ở Tây Âu cho phù hợp
  Thời gian
  4/1951
  3/1957
  7/1967

  12/1991
  1/1/1999

  Sự kiện
  Thành lập Cộng đồng than, thép châu Âu
  Thành lập “Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu
  Âu” và “Cộng đồng kinh tế châu Âu”
  “Cộng đồng than, thép châu Âu”, “Cộng đồng năng
  lượng nguyên tử châu Âu” và “Cộng đồng kinh tế
  châu Âu” sáp nhập thành “Cộng đồng châu
  Âu”(EC)
  Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu
  Âu (EU)
  Phaùt haønh ñoàng tieàn chung chaâu Âu (EURO)

  * Hướng dẫn về nhà:
  - Học bài
  - Xem trước bài 11 trả lời các câu hỏi
  + Nhiệm vụ chính của Liên Hiệp
  quốc là gì?
  + Nêu những việc làm của Liên hiệp
  quốc giúp đỡ nhân dân Việt Nam mà
  em biết?
   
  Gửi ý kiến