Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (admin)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  HOI_THAO_2022_4.jpg HOI_THAO_2022_3.jpg HOI_THAO_2022_2.jpg HOI_THAO_2022_1.jpg CO_TUONG_7.jpg CO_TUONG_6.jpg CO_TUONG_5.jpg CO_TUONG_4.jpg CO_TUONG_3.jpg CO_TUONG_2.jpg Co_tuong__1.jpg CO_TUONG_5.jpg CO_TUONG_4.jpg CO_TUONG_2.jpg Co_tuong__1.jpg KN_40_NAM_4.jpg KN_40_NAM_3.jpg KN_40_NAM_2.jpg KN_40_NAM_1.jpg 3907441498385.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Tài nguyên Giáo dục tỉnh Bình Thuận.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thê kỉ XX

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Ái Vy
  Ngày gửi: 19h:54' 04-12-2022
  Dung lượng: 5.1 MB
  Số lượt tải: 28
  Số lượt thích: 0 người
  Myanmar

  Singapore

  Brunei

  Lào

  Việt Nam

  Philippin

  Malaysia

  Indonesia

  Thái Lan

  Campuchia

  Đông Timor

  LƯỢC ĐỒ KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

  Kể tên và xác định vị trí các nước Đông Nam Á trên bản đồ?

  I- QUÁ TRÌNH XÂM LƯỢC CỦA CHỦ
  NGHĨA THỰC DÂN Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG
  NAM Á
  ??Tại
  Emsao
  có Đông
  nhận xét
  Nam
  gì Ávềtrở
  vị thành
  trí địa lí,

  Đi
  Đô
  n

  g

  Bắ

  c

  Á

  đối
  điều
  tượng
  kiện xâm
  tự nhiên
  lượccủa
  củacác
  tư bản
  nước
  phương
  Đông Nam
  Tây?
  Á?

  Đi N
  a

  Đi Châu Mĩ


  Đi
  ô
  Đi Châu Phi

  xtr
  ây
  lia

  Lược đồ các nước Đông Nam Á

  I BÌ
  THÁ

  NH

  ĐỘ

  G
  ƠN


  G
  ƠN


  ẤN

  Quá trình xâm lược các nước Đông Nam Á của chủ nghĩa thực dân
  Cuối TK XIX

  1885

  P

  P

  A

  T

  P
  A

  Cuối TK XIX đầu
  XX

  M

  A : Anh
  P : Phaùp
  H : Haø Lan
  T : Taây Ban Nha
  B : Boà Ñaøo Nha
  M: Mĩ

  A

  A

  H

  Giữa TK XIX

  B

  ? Những nước thực dân nào đã đến xâm lược các nước Đông Nam Á?

  P

  Cuối TK XIX

  1885

  A

  P

  P
  A

  Cuối TK XIX đầu XX

  A

  H
  Giữa TK XIX

  T

  A : Thuộc Anh
  P : Thuộc Phaùp
  H :Thuộc Haø Lan
  B : Thuộc Boà Ñaøo
  Nha
  T :Thuộc Taây Ban
  Nha
  M: Mĩ

  M

  A
  B

  Hình 46. Lược đồ khu vực Đông Nam Á

  ? Tại sao các nước Đông Nam Á chỉ có Xiêm (Thái
  Lan) là giữ được hình thức độc lập ?
  A. Nhà nước phong kiến Thái Lan còn mạnh
  B.Thái Lan được Mĩ giúp đỡ
  C. Là nước phong kiến nhưng quan hệ sản xuất tư bản chủ
  nghĩa phát triển
  D. Giai cấp thống trị Xiêm có chính sách ngoại giao khôn
  khéo, biết lợi dụng mâu thuẫn giữa Anh và Pháp nên giữ
  được chủ quyền của mình. Là nước đệm của Anh và Pháp
  song thực chất Xiêm bị phụ thuộc chặt chẽ vào Anh,
  Pháp.
  Đáp án: D

  Khai thaùc haàm moû ôû Vieät Nam

  … “ Chủ nghĩa tư bản Pháp đã vào Đông Dương nửa thế kỉ nay;
  vì lợi ích của nó, nó đã dùng lưỡi lê để chinh phục đất nước chúng
  tôi. Từ đó chúng tôi không những bị áp bức và bóc lột một cách
  nhục nhã, mà còn bị đầu độc và hành hạ một cách thê thảm. Tôi
  xin nhấn mạnh từ “ đầu độc” bằng thuốc phiện, bằng rượu…
  Trong vài phút tôi không thể vạch được hết những sự tàn bạo
  mà bọn tư bản ăn cướp đã gây ra ở Đông Dương. Nhà tù nhiều
  hơn trường học, lúc nào cũng mở cửa và chật ních người. Bất kì
  người dân bản xứ nào có tư tưởng xã hội chủ nghĩa cũng đều bị
  bắt và đôi khi bị giết mà không cần xét xử. Cái gọi là Công lí
  Đông Dương là thế đấy!... Ấy vậy mà họ lại là những người được
  nước Pháp bảo hộ”.
  ( Hồ Chí Minh. “ Lời phát biểu tại đại hội toàn quốc lần thứ XVIII Đảng xã hội
  Pháp”, Tập I trang 22,23)

  In-đô-nê-xi-a

  + Nhiều tổ chức yêu nước ra đời: 1905 thành lập công
  đoàn xe lửa,
  + 1908 Thành lập Hội liên hiệp công nhân. Chủ nghĩa
  Mác được truyền bá rộng rãi.
  + 5-1920 : Đảng cộng sản thành lập.

  - Phi-lip-pin:

  - Năm 1571 Tây Ban
  Nha hoàn thành xâm
  lược Phi-lip-pin.
  T

  - Nhân dân liên tục
  đứng lên đấu tranh.
  M

  - Sau cách mạng 18961898 Nước cộng hòa
  Phi-lip-pin thành lập.
  - Núp dưới danh nghĩa
  giúp đỡ nhân dân Phi-lippin Mĩ gây chiến với Tây
  Ban Nha, áp đặt CNTD.
  Nhân dân lại phải đứng
  lên chống Mĩ.

  Ba nước Đông Dương
  Kn Yên Thế
  1884-1913

  Pha-ca-đuốc
  1901

  Tân Sở
  13-7-1885

  ND ở Bô-lôven
  1901-1907
  Phu-côm-bô
  1866-1867

  A cha-xoa
  1863-1866

  Nguyễn
  Trung Trực
  1861-1868

  Trương Định
  1859-1864

  - Ở Cam-pu-chia: 1863-1866
  có khởi nghĩa do A cha-xoa
  lãnh đạo ở Ta-keo, năm 18661867 có khởi nghĩa do nhà sư
  Pu-côm-bô ở Cra-chê, liên kết
  với Việt Nam.
  -Ở Lào: 1901 Nhân dân Xa-vanna-khét khởi nghĩa do Pha-cađuốc lãnh đạo. 1907 nhân dân
  Bô-lô-ven khởi nghĩa lan sang
  Việt Nam.
  - Ở Việt Nam: Có khởi nghĩa của
  Trương Định, Nguyễn Trung
  Trực, Phong trào “Cần vương”,
  khởi nghĩa nông dân Yên Thế…

  Haøm Nghi

  Ñeà Thaùm

  Miến Điện (Mi-an-ma)

  Năm 1885: kháng
  chiến chống thực
  dân Anh

  Caùc phong traøo ñaáu tranh
  Teân nöôùc
  In-ñoâ-neâ-xi-a

  Thôøi gian

  Söï kieän

  1905
  1908
  5-1920

  Thaønh laäp coâng ñoaøn xe löûa.
  Thaønh laäp Hoäi lieân hieäp coâng nhaân.
  Ñaûng Coäng saûn In-ñoâ-neâ-xi-a thaønh laäp.

  Phi-lip-pin

  1896 - 1898

  Caùch maïng buøng noå. Nöôùc Coäng hoøa Phi-lip-pin
  thaønh laäp.

  Mieán Ñieän

  1885

  Khaùng chieán choáng thöïc daân Anh.

  1863-1866
  1866-1867

  Khôûi nghóa ôû Ta Keo.
  Khôûi nghóa ôû Cra-cheâ.

  1901
  1901-1907

  Khôûi nghóa vuõ trang ôû Xa-van-na-kheùt.
  Khôûi nghóa ôû cao nguyeân Boâ-loâ-ven.

  Cam-pu-chia
  Laøo
  Vieät Nam

  1885-1896
  Phong traøo Caàn vöông.
  1884-1913
  Khôûi nghóa Yeân Theá.
  Qua bảng thống kê em có nhân xét gì về : qui mô (địa điểm, thời gian, lực
  lượng tham gia), hình thức đấu tranh, kết quả, nguyên nhân dẫn đến kết

  Tiết 21 - BÀI 11:
  CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX

  I. Quá trình xâm lược của CNTD ở các nước Đ.N.Á:
  II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc
  *Quy mô: - Phong trào đấu tranh sớm bùng nổ và phát triển liên
  tục, rộng khắp, thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia.
  * Hình thức: Đấu tranh bằng nhiều hình thức nhưng chủ yếu là
  đấu tranh vũ trang.
  *Kết quả: thất bại:
  * Nguyên nhân thất bại: Do lực lượng đế quốc xâm lược còn
  mạnh, chính quyền phong kiến nhiều nước đầu hàng làm tay sai
  cho bọn đế quốc, thiếu tổ chức, thiếu lãnh đạo.

  BÀI
  TẬP
  NGHIỆM

  TRẮC

  * Chọn đáp án đúng
  Câu 1 : Tại sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng
  xâm lược của các nước tư bản phương Tây?
  A. Vì Đông Nam Á có nhiều động vật

  BB. Vì Đông Nam Á có vị trí địa lí quan trọng, giàu tài nguyên thiên
  nhiên, chế độ phong kiến ở các nước này suy yếu, nguồn nhân
  công rẻ và thị trường tiêu thụ rộng lớn.

  C. Vì Đông nam Á có nhiều biển.
  D. Vì Đông Nam Á gần Trung Quốc.

  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
  CÂU 2

  Nối ô ở cột bên trái ( tnước đế quốc) với ô ở cột
  bên phải (Vùng bị chiếm) để có kết quả đúng

  Pháp

  In-đô-nê-xi-a
  Phi-lip-pin

  Hà Lan

  Mã Lai, Miến Điện

  Anh

  Tây Ban Nha, Mĩ
  Bồ Đào Nha

  Việt Nam, Lào, Campuchia

  In-đô-nê-xi-a

  CÂU 3

  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
  Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

  Hình thức

  Kết quả

  Quy mô

  Nguyên nhân thất bại

  ......................: Phong trào đấu tranh sớm bùng nổ và phát triển
  liên tục, rộng khắp, thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia.
  ......................: Đấu tranh bằng nhiều hình thức nhưng chủ yếu là
  đấu tranh vũ trang.
  ……………: Thất bại
  …………………………: Do lực lượng đế quốc xâm lược còn
  mạnh, chính quyền phong kiến nhiều nước đầu hàng làm tay sai
  cho bọn đế quốc, thiếu tổ chức, thiếu lãnh đạo.

  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
  -Bài cũ:
  + Học thuộc các nội dung đã học.
  + Hoàn thành bài tập 2 trong sách giáo khoa
  + Lập niên biểu về các cuộc đấu tranh của nhân dân Đông Nam
  Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
  - Bài mới: Xem trước bài 12 “ Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đầu
  thế kỉ XX”.
  + Những c¶i c¸ch tiÕn bé cña giíi thèng trÞ NhËt B¶n
  + Nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ chiÕn tranh cña NhËt B¶n
  + S­ưu tÇm tµi liÖu, tranh ¶nh vÒ ®Êt nư­íc NhËt B¶n
  + Vi sao kinh tế Nhật Bản từ cuối thế kỉ XIX phat triển
  mạnh

  1

  ? Khu vực em vừa học trong bài

  C

  I

  N

  Đ Ô

  2

  B Ô


  Đ

  3

  A

  H

  N

  4

  C Ầ N

  5

  T

  Â

  Y

  B

  A

  N

  6

  V

  I  T

  N

  A M

  7

  Đ Ô

  N G

  T

  I

  M O

  8

  N

  Ê

  X

  I

  A

  À O

  N

  H

  A

  V Ư Ơ N G

  M Á

  N

  H

  A

  C

  ? Đây
  là chống
  nước
  lớn
  nhất
  ởnhất
  Đông
  Dương.
  ?
  Đây

  nước
  ra
  đời
  muộn

  Đông
  Nam
  Á thế kỉ
  ?Tên
  ?
  Học
  phong
  thuyết
  trào
  của
  ông
  bắt
  Pháp
  đầu
  tiêu
  được
  biểu
  truyền

  Việtbá
  Nam
  ở In-đô-nê-xicuối
  ? Đông
  Đất
  nước
  được
  gọi
  với
  cái
  tên
  “Quốc
  gia
  nghìn
  đảo”(9
  ? ?Phi-lip-pin
  Nước
  Ti-mo
  cólànhiều
  làthuộc
  thuộc
  thuộc
  địa
  địađịa
  của
  của
  nhất
  nước
  nước
  ở Đông
  nào?(8
  này(9
  Nam
  chữ cái)
  a từ
  1905.(
  chữ
  3 cái)
  chữ cái)
  (XX(8
  7chữ
  chữ
  cái)
  chữ
  cái)
  (8
  chữ
  cái)
  Á(3
  cái)

  LÀO
  MYANMA

  TLAN

  VN

  PHILIP

  CPC

  MALAY

  BRUNEI

  SINGAPO

  INDO

  ĐOTIMO

  Lược đồ các quốc gia Đông Nam Á
   
  Gửi ý kiến