Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (admin)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  67dc1e5f6dc19b9fc2d0.jpg 99.jpg 98.jpg 97.jpg 96.jpg 95.jpg 93.jpg 91.jpg 90.jpg 84.jpg 85.jpg 86.jpg 87.jpg 88.jpg 89.jpg 20210317_085136.flv 1.jpg 3.jpg 21.jpg

  Thành viên trực tuyến

  4 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Tài nguyên Giáo dục tỉnh Bình Thuận.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  ANH 6 TUAN 24 2016-2017 HOA

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Mai Thị Hoa
  Ngày gửi: 08h:41' 23-03-2017
  Dung lượng: 66.5 KB
  Số lượt tải: 16
  Số lượt thích: 0 người

  TAM THANH SECONDARY SCHOOL
  Name: ……………….................................
  Class: 6….

  
  45 - MINUTE TEST
  SUBJECT: ENGLISH 6
  WEEK: 24 – PERIOD 70
  
  MARKS:
  
  REMARK
  
   I. Listening: (2ms)
  A. Listen and complete the dialogue (1m).
  Salesgirl: Can I help you?
  Ba: Yes. I’d like some (1) ………….., please.
  Salesgirl: How much do you want?
  Ba: Two hundred (2)………, please.
  Salesgirl: Two hundred grams of beef. Is there anything else?
  Ba: Yes. I need some (3) …………..
  Salesgirl: How much do you want?
  Ba: A (4) ………., please.
  B. Check True (T) or False (F) (1m).
  1. Ba wants three hundred grams of beef. ( )
  2. He needs a dozen eggs. ( )

  II. Language focus: (3.5ms)
  A. Choose the best answer (2ms).
  1. That girl has ……………….. lips.
  A. light B. fat C. heavy D. thin
  2. What color are her eyes? – They are ………………..
  A. weak B. blue C. small D. big
  3. There isn’t ………………… meat for lunch.
  A. some B. a C. an D. any
  4. How ……………… you feel? I feel tired.
  A. do B. are C. does D. is
  5. Can I help you? Yes, I ………………a box of chocolates.
  A. would like B. please do C. go D. have
  6. How …………….. meat does Nam want?
  A. much B. many C. grams D. kilos
  7. What ……………. your favorite food?
  A. are B. is C. be D. was
  8. He feels very cold. He wants a hot ……………………….
  A. noodles B. vegetables C. drink D. fish
  B. Choose the word in which the underlined part is not pronounced the same as those in the other words of the group (1m).
  1. A. food B. fruit C. noodles D. hungry
  2. A. blue B. full C. food D. purple
  3. A. eye B. my C. thin D. light
  4. A. bank B. can C. table D. hand
  C. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting. (1m).
  1. Do you have some toothpaste?
  A B C D
  2. I’m hungry. I’d like some chicken and some rices.
  A B C D
  III. Reading (2.5ms).
  A. Read the following passage and do the exersise below (1m).
  Miss Nhi is short and thin. She has a round face. She has short black hair. She has brown eyes. She has a big nose. She has full lips and small white teeth.
  *. Check T or F:
  1. Miss Nhi’s hair is short. ……..
  2. She is thin and tall. ……..
  3. She has black eyes. ……..
  4. Her nose is small. ……..
  B. Complete the passage: (1.5ms).


  The Pikes (1)………….................... breakfast now. Mr. Pike (2)………… to work (3)…………................. 8 o’clock. He always has lunch at his office. He goes home at 4 o’clock. MrS. Pike (4)…………............. washing dishes. Mary is helping her. The Pikes always have dinner at home. They often have vegetables (5)…………........ fish for dinner. They (6)…………...................... happy
  IV. Writing (2ms).
  A. Write the words in the correct order (1m).
  1. What / he / like / would ?
  (.................................. .....................................................................?
  2. wants / he / a can / soda / of.
  (……………………………………………...............................…..
  B. Make sentences from the words given (1m).
  1. I / be / tired.
  → ………………………………………
  2. What / you / want?
  → ……………………………………...


  ---------------The end ------------
  ANSWER KEYS ENGLISH 6

  I. Listening (2ms). Unit 11: A2-116
  A.
   
  Gửi ý kiến