Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (admin)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  67dc1e5f6dc19b9fc2d0.jpg 99.jpg 98.jpg 97.jpg 96.jpg 95.jpg 93.jpg 91.jpg 90.jpg 84.jpg 85.jpg 86.jpg 87.jpg 88.jpg 89.jpg 20210317_085136.flv 1.jpg 3.jpg 21.jpg

  Thành viên trực tuyến

  4 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Tài nguyên Giáo dục tỉnh Bình Thuận.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Anh 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đức An (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:17' 21-10-2010
  Dung lượng: 42.5 KB
  Số lượt tải: 50
  Số lượt thích: 0 người

  Hong Son secondary school THE ONE - PERIOD TEST
  Full name:.......................................... SUBJECT :ENGLISH 6
  Class : 6... SCHOOL YEAR: 2010 - 2011
  ( ( ( (


  I . Listening: Listen and fill in the blanks the right word. (1,25ms)
  ( Nghe và điền vào chổ trống một từ phù hợp).
  A: What’s (1).............. name?
  B: My name’s Nam.
  A: (2)............. do you live?
  B: I live (3).............. Tran Phu street.
  A: How (4) ..............are you?
  B: I’m (5).............. years old.
  II. Multiple choice (2,75ms) Choose and circle the best word or phrase
  ( Chọn và khoanh tròn từ hay cụm từ đúng nhất ) ( 2,75điểm)
  She ..................... a student. a. am b. is c. are
  Five + Seven = ...................... a. Five b. Fifty - seven c. Twelve
  How old is ..................... sister? – She fifteen years old. a. your b. her c. his
  I live ..................... 6 Nguyen Hue street. a. in b. on c. at
  Số 11 được viết là : ...................... a. one - one b. eleven c. ten - one
  ..................... do you spell your name? - L_A_N, LAN. a. How b. What c. Where
  Từ trái nghĩa của từ “ Brother” là : ...................... a. Sister b. Mother c. Father
  Từ “ engineer” là từ có mấy âm tiết : ......................
  a. một b. hai c. ba
  9 Em hãy tìm ra từ có cách phát âm khác trong các từ sau đây.
  a. mother b. box c. doctor
  10. Em hãy tìm ra từ có dấu nhấn trọng âm khác trong các từ sau đây
  a. bookshelf b. eraser c. table
  How many ..................... are there in your family? There are four people.
  a. people b. desks c. teachers
  III. Find a mistake in the folowing sentences. (0,5m) (Tìm ra lỗi ở các câu sau)
  Lan lives on Hong Son. .....................
  Mr Kien is an doctor. He’s forty years old. .....................

  IV. Arrange the following words into the complete sentences. (1,5ms)
  (Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh)
  1. is / There / table / a / in / the / classroom.

  2. is / What / name / his / ?

  3. are / We / our / in / living / room.


  V. Read the stage carefully. (2,5ms) ( Đọc kĩ đoạn văn )
  This is Lan’s family. They live in a house. There are four people in her family: her father, her mother, her sister-Hoa and Lan. This is her father. He’s fifty. He is a doctor. This is her mother. She is forty. She is a teacher. Her sister- Hoa is fifteen. She is a student, too.
  Check True ( T) or False ( F) statements to fill in the blank. (1m)
  ( Đánh câu hỏi đúng (T) hoặc sai (F) vào chổ trống.
  Lan’s family lives in a house. (
  There are forty people in Lan’s family. (
  Lan’s father is a teacher. (
  Lan’s sister is a student. (
  2. Answer the questions: ( 1,5ms) . Trả lời các câu hỏi.
  How many people are there in Lan’s family?

  What does her father do?

  How old is her sister, Hoa?


  VI. Answer about you:(1,5 ms) ( Trả lời về bản thân )
  What’s your name?

  Are you a student?

  How many students are there in your class?  Good luck to you!
   
  Gửi ý kiến